PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY My.IPCO

Souhlas a prohlášení o závazné smlouvě

Tyto podmínky používání (“Podmínky“) platí pro webové stránky my.xixoio.com, mobilní webové stránky, související mobilní aplikace či jiný související kanál (vše dohromady “Stránka” nebo “Stránky”) vlastněné a provozované společností XIXOIO a.s., založené dle práva České republiky, identifikační číslo 073 66 949, se sídlem Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika ("my" nebo "naše" či „XIXOIO“ „Poskytovatel“). Používáním našich Stránek nebo přistupováním k jakémukoliv obsahu, který poskytujeme na Stránkách, souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s některým ustanovením těchto Podmínek, nemáte právo naše Stránky používat. Používáním našich Stránek, akceptujete a souhlasíte, že mezi vámi jako Uživatelem (dále jen „Uživatel“, ale také „vy“) a námi vzniká smlouva, jejímž obsahem jsou tyto Podmínky, že jimi budete vázáni a že je budete dodržovat.

Při realizaci dalších právních úkonů a naplnění podmínek popsaných v těchto Podmínkách můžete uzavřít smluvní vztah se třetími osobami prostřednictvím Stránek. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nesmíte používat stránku, vytvářet účet na platformě a používat ji, ani Službu My.IPCO. Pokud nejsou písemně domluvené jiné individuální podmínky, tyto Podmínky jsou standardní a zavazují Uživatele a XIXOIO. Stránky může používat pouze osoba svéprávná, která dosáhla alespoň 18. roku věku.

1. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek platí následující definice pojmů:

1.1. Služba My.IPCO (dále také jen „My.IPCO“) zahrnuje zpřístupnění webové stránky Návštěvníkům a Platformy Uživatelům ‒ Podnikatelům a Investorům, umožnění nákupu a prodeje tokenů jednotlivých Společností - Podnikatelů, vyhodnocování kvality Společností a zobrazení Společností, které prošly procesem tokenizace ve smyslu těchto Podmínek, poradenství Společnostem, přípravu a strukturování investování do tokenů Společností, podporu při realizaci nákupu tokenů do Společností, vedení ethereum adres Návštěvníků a další služby popsané v těchto Podmínkách. Služba My.IPCO je určená Uživatelům ze všech států, vyjma uživatelů nepovolených jurisdikcí - z následujících zemí: občané, rezidenti a společnosti se sídlem nebo s registrací ve: Spojených státech amerických, včetně Portorika, Panenských ostrovů a dalších území v držení Spojených států amerických; Afghánské islámské republice, Alžírska, Bangladéše, Bolívie, Bosně a Hercegovině, Čínské lidové republice, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu, Demokratické republice Kongo, Ekvádoru, Eritrei, Etiopské federativní demokratické republice, Guyany, Irácké republice, Íránské islámské republice, Japonsku, Jemenské republice, Jihosúdánské republice, Korejské lidově demokratické republice, Kubánské republice, Laosu, Libanonské republice, Libyi, Makedonie, Maroka, Nepálu, Pákistánu, Republice Guinea-Bissau, Republice Vanuatu, Singapurské republice, Somálské federativní republice, Srbska, Srí Lanky, Středoafrické republice, Súdánské republice, Syrské arabské republice, Thajském království, Tuniska, Ugandské republice jakož i každého dalšího státu, ve kterém by bylo uzavření Smlouvy nebo plnění dle Podmínek protiprávní nebo státu dle uvážení XIXOIO.

1.2. Uživatel je osoba, která používá Platformu (Stránky) prostřednictvím Uživatelského účtu na Platformě. Uživatel je vázán těmito Podmínkami a může se z něho za splnění těchto Podmínek stát Investor, Společnost nebo Podnikatel (podle definice v těchto Podmínkách).

1.3. Návštěvník je kdokoliv, kdo navštíví nebo prohlíží webovou stránku a je vázán těmito Podmínkami. Na Návštěvníka se vztahují stejná práva a povinnosti jako na Uživatele, s výjimkou těch práv a povinností, které jsou vázány na vytvořený Uživatelský účet a právní jednání spojená s Uživatelským účtem.

1.4. Společnost je existující nebo nově založená obchodní korporace ‒ společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo jiná vhodná forma kapitálové obchodní společnosti, která Investorům nabízí možnost nakoupit tokeny ERC-20 vytvořené Společností na blockchainu Ethereum a prostřednictvím nich se podílet na majetkové účasti na Společnosti, případně jiné výhody s tokenem Společnosti související a splňuje podmínky uvedené v bodě 2.14 těchto Podmínek.

1.5. Uživatelský účet je účet Uživatele, prostřednictvím kterého Uživatel vstupuje na Platformu.

1.6. Investor je Uživatel, který se zavázal realizovat Investici (zakoupit tokeny) do Společnosti.

1.7. Podnikatel je Uživatel, který je jednatelem nebo oprávněným zástupcem Společnosti. Podnikatel používáním této webové stránky, Platformy nebo Služby My.IPCO akceptuje a souhlasí s tím, že jedná ve jménu a na účet Společnosti a má oprávnění jednat v jejím jménu ve smyslu těchto Podmínek.

1.8. Stránka je web my.xixoio.com (nebo s jakýmkoliv jiným názvem domény provozovaná Poskytovatelem) včetně podstránek, prostřednictvím kterých se Uživatel přihlašuje na Platformu a používá Službu My.IPCO, dle definice výše.

1.9. Platforma XIXOIO je virtuální prostor ‒ trh Společností, prostřednictvím kterého Uživatelé mohou být informováni o nabídce tokenů Společností. Mohou se zavázat k investování do Společností (nákupem tokenů) a prostřednictvím platformy mohou Podnikatelé nabídnout své Společnosti Investorům (nabídka tokenů) a zároveň mohou tokeny uchovávat v aplikaci Token Pool, jejíž provozovatelem je společnost ROWA B a.s., registrovaná ve Slovenské republice, IČO: 52086623, se sídlem Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava.

1.10. IPCO je akce na získání Investice do dané Společnosti. IPCO obsahuje následující informace:

 1. datum a čas, od kdy se Investorům umožní přistupovat k Investici (dále jen „Začátek IPCO“),

 2. datum a čas, kdy se Investorům umožní přistupovat k Investici odemčením tokenů (dále jen „Konec IPCO“),

 3. cílovou Investici (maximální počet upisovaných tokenů),

 4. cenu za jeden token Společnosti,

 5. marketingové materiály,

 6. rámcové podmínky poskytnutí Investic,

 7. dokumentaci o Společnosti.

 8. výše odměny pro referenční program.

1.11. Cílová Investice (cílové finance) je hodnota, kterou Společnost v IPCO stanovila jako cílovou hodnotu Investice do Společnosti.

1.12. Investice (finance) je část Cílové Investice, kterou indikoval poskytnout konkrétní Investor (spolu „Investice“). Jeden Investor může indikovat 100 % Cílové Investice.

1.13. SAFT je smlouvou mezi Společností a Investory, která upravuje jejich případný vztah týkající se koupě Tokenů v neveřejném prodeji.

1.14. Podnikatelský záměr je podnikatelský záměr Společnosti, se kterým se uchází o Investice Investorů (např. podnikatelský plán a jiné).

1.15. Marketingové materiály jsou minimálně:

 1. webová stránka, sociální sítě Společnosti,

 2. video pitch (ve formě linku na YouTube, Vimeo apod.),

 3. obrázky, loga Společnosti,

 4. shrnutí podnikatelského záměru,

 5. a jiné materiály dle uvážení Podnikatele.

1.16. Dokumentace o Společnosti je dokumentace vztahující se ke Společnosti, jež zastupuje Podnikatel na Platformě s úmyslem získat Investice formou IPCO, a jejímž obsahem je minimálně okruh informací požadovaný Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv rozšířit nebo zúžit požadovanou Dokumentaci o Společnosti, přičemž Společnost je povinna tomuto požadavku vyhovět.

1.17. Ethereum je decentralizovaná síť a platforma pro realizaci Chytrých kontraktů umožňující mimo jiné vydání vlastních digitálních tokenů.

1.18. Ether/ETH je základní digitální token sítě Ethereum používaný mimo jiné pro výkon Chytrých kontraktů.

1.19. Chytrý kontrakt (Smart contract) je aplikace provozovaná na síti Ethereum, která zajišťuje, ověřuje nebo vynucuje provedení určité operace.

1.20. Token je kryptoaktivum, které je spravované jako účetní jednotky existující na blockchainu (decentralizované, sdílené databázi) Ethereum. Jsou drženy na Ethereum adresách a jsou podporovány ekosystémem etablovaných peněženek, včetně hardwarových peněženek

2. Obecná ustanovení

2.1. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Službu My.IPCO, jejímž účelem je propojení poptávky po tokenech s nabídkou investičních příležitostí (tokenů), konkrétně propojení Investorů se Společnostmi a Podnikateli prostřednictvím Platformy. Jakékoliv obchody, které se realizují na základě informací umístěných na Platformě a Stránce, jsou privátní a nezávislé obchody mezi Uživateli a Společnostmi, kterým Poskytovatel poskytuje podporu podle těchto Podmínek a s výhradami v nich vymezenými.

2.2. Služby poskytované Stránkou, Platformou a jejich Poskytovatelem a jejich jednotlivé části nelze za žádných okolností považovat za investiční služby, daňové, finanční, právní, investiční nebo jiné individuální nebo osobní poradenství nebo rady. Tato webová stránka, Platforma a Služba My.IPCO jsou vytvořeny k usnadnění vlastního a nezávislého investičního rozhodování jejich Uživatelů a nenahrazují investiční, daňové, právní, finanční ani jiné kvalifikované poradenství. Uživatelům doporučujeme kontaktovat licencované investiční, finanční, daňové poradce nebo advokáty. Investiční právní dokumenty (smlouvy: SAFT apod.), ke kterým se zavazují Uživatelé (Společnost a Investoři), jsou nabízeným a vyváženým standardem. Informace uvedené na webové stránce nepředstavují veřejnou nabídku cenných papírů.

2.3. Poskytovatel nepřebírá a neprovádí žádné peněžní prostředky, vklady, investice nebo finanční nástroje Investorů nebo Společností (kromě Odměny). Všechny obchody se realizují prostřednictvím regulovaných a kontrolovaných bank jako soukromé obchody.

2.4. Poskytovatel má výhradní právo určit, jaké používání Služby My.IPCO a Platformy se kvalifikuje jako „normální používání“. Normálním používáním se zpravidla rozumí používání Platformy a Služby My.IPCO za účelem, za kterým byly vytvořeny. Jiné, než normální používání platformy je možné pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele Platformy

2.5. Poskytovatel monitoruje a obnovuje informace poskytované na této Stránce, přesto nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruky za správnost a úplnost informací zveřejněných třetími stranami na Stránce a Platformě. Platí to také o všech ostatních webových stránkách, na které směřují odkazy z Platformy a Stránky.

2.6. Poskytovatel není odpovědný za obsah webových stránek nalezených prostřednictvím jakéhokoliv odkazu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy v poskytovaných informacích kdykoliv, bez povinnosti o tom informovat Uživatele.

2.7. Uživatel nesmí sbírat a zpracovávat osobní, obchodní ani jiné údaje z Platformy a Stránky.

2.8. Při každém IPCO uveřejněném na webové stránce a Platformě Poskytovatel učinil závěr, že informace v ní obsažené jsou férové, jasné a nezavádějící. Faktické informace o Podnikatelských záměrech a Společnostech jsou uváděny s ohledem na jejich spekulativní charakter. Uživatel je povinen vzít v úvahu, že Poskytovatel neprovádí audit nabízených Společností, resp. Podnikatelů, takže nepotvrzuje, že neobsahují vykonstruovaná tvrzení a důkazy. Poskytovatel dává na vědomí, že audit nabízených Společností je prováděn nezávislým auditorem s patřičným oprávněním, což je podmínkou pro IPCO Společnosti.

2.9. Uživatel musí vzít v úvahu, že Podnikatelé nebo Společnosti, zejména v úvodních etapách podnikání, mají vysoké ambice. Poskytovatel nemusí vždy souhlasit s tvrzeními Podnikatelů nebo Společností, které jsou aspirativní povahy.

2.10. Uživatel je povinen poskytnout pravdivé a korektní údaje týkající se jeho osoby, a také všechny ostatní údaje, které jsou nezbytné pro plynulé používání služby My.IPCO. Osobní údaje jsou chráněné dle předpisů o ochraně osobních údajů. Uživatel nesmí vystupovat za jinou osobu bez doloženého fyzického stejnopisu úředně osvědčeného oprávnění. Každý uživatel je povinen projít registrací a identifikačním procesem - poskytnout a potvrdit svou e-mailovou adresu, poskytnout fotografii jednoho dokladu totožnosti (pas nebo občanský průkaz) a aktuální fotografii svého obličeje. Následně dojde k ověření platnosti poskytnutého dokladu, kontrole jeho pravosti, kontrole shody fotografie na dokladu s aktuální fotografií uživatele a kontrole sankčních seznamů využitím interního systému Poskytovatele.

2.11. Platformu nesmějí používat Společnosti ani jejich jednatelé a Podnikatelé:

 1. vůči kterým se nárokuje vrácení pomoci na základě předešlého rozhodnutí Evropské komise, kterým byla poskytnutá pomoc označena za neoprávněnou a neslučitelnou s vnitřním trhem,

 2. kteří byli pravomocně odsouzeni za trestný čin hospodářské povahy, trestný čin proti majetku nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

 3. kteří jsou dlužníky vůči státu (daňové odvody, pojistné na důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, příspěvek na pojištění v nezaměstnanosti a jiné),

 4. proti nimž je vedeno konkurzní řízení, jsou v konkurzu, v likvidaci, v restrukturalizaci nebo jim byl zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku,

 5. proti nimž je veden výkon rozhodnutí (např. podle zákona č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zákona č. 563/2009 Sb., o správě daní), nebo podobných zákonů ve státě sídla Společnosti.

2.12. Podnikatelé používáním Služby My.IPCO prohlašují, že se na ně a na společnosti, jež zastupují, nevztahuje vyloučení podle bodu 2.11. a podbodů. Společnost, jednatelé, resp. Podnikatelé, odpovídají za škody, jež způsobí zamlčením jakýchkoliv skutečností, které by odůvodňovaly jejich vyloučení z používání platformy podle bodu 2.11. a podbodů, nebo které by snižovaly potenciál nebo návratnost investic. Podnikatelé musí před využívám Služby My.IPCO projít procesem přípravy tokenizace (IPCO) včetně auditu provedeného auditorem vybraným ze strany XIXOIO.

2.13. Poskytovatel si vyhrazuje právo přehodnotit vyloučení Společností, jednatelů a Podnikatelů podle bodu 2.11. a podbodů v odůvodněných případech.

2.14. Poskytovatel neposkytuje Služby My.IPCO ve vztahu k Společnostem, které v rámci využívaní Služby My.IPCO plánují vydávat anebo ponoukat investiční nástroje ve smyslu § 3 zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Poskytovatel neposkytuje Služby My.IPCO ve vztahu k investičním nástrojům ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména ve vztahu k investičním cenným papírům (§ 3 ods. 2) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

3. Varování o rizicích

3.1. České právní předpisy výslovně neupravují vztah upravený Podmínkami a povahu tokenů. To může vést k pochybnostem o právní povaze práv a povinností z Podmínek a tokenů vyplývajících, které mohou mít závažný dopad na postavení Investorů. Jakékoliv jednání nebo poskytování služeb souvisejících s kryptoměnami nebo digitálními tokeny je vysoce rizikové s ohledem na jejich experimentální povahu a prakticky nepředvídatelný ekonomický a regulatorní vývoj. XIXOIO nenese odpovědnost za jakýkoliv externí vývoj týkající se kryptoměn a digitálních tokenů včetně možnosti zákazu ze strany České republiky nebo jiných států.

Nemusí se vytvořit dostatečně likvidní sekundární trh s Tokeny nebo pokud se vytvoří, nemusí existovat po dostatečně dlouhou dobu. Rozsah a likvidita případného sekundárního trhu s Tokeny zároveň mohou být závislé na právní úpravě zahraničních jurisdikcí.

Cílem projektu je vytvořit nový a inovativní produkt složený z řady dílčích služeb v rychle se měnícím a nejasném prostředí finančních technologií včetně digitálních aktiv a kryptoměn.

Vzhledem k uvedenému, jakož i skutečnosti, že XIXOIO doposud nemá delší obchodní historii ani širokou základnu zákazníků, existuje vysoké riziko, že hodnota tokenů bude výrazně kolísat, projekt nedosáhne původních očekávání a dojde tak k částečné nebo úplné ztrátě investice Investora. Tokeny jsou proto určeny primárně osobám, které jsou schopny posoudit rizika spojená s předmětnou investicí.

S ohledem na uvedené Investor prohlašuje, že:

 1. Byl schopen posoudit (buď sám, nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky a dalších faktorů, které mohou mít vliv na hodnotu Tokenů a na jeho schopnost nést možná rizika.

 2. Provedl vlastní šetření a analýzy na základě kterých se rozhodl o poskytnutí Investice, resp. nabytí tokenů.

 3. Má dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika spojená s poskytnutím Investice, resp. nabytím tokenů, včetně úplné ztráty hodnoty investice.

 4. Plně rozumí podmínkám a fungování Podmínek a tokenů, jakož i právům a povinnostem Investora a XIXOIO dle Podmínek.

 5. K jednotlivým činnostem vymezeným v písm. a) – d) výše mohl využít služeb externích odborných poradců (zejména finančních poradců, daňových poradců a advokátů), nic mu ve využití těchto služeb nebránilo a pokud těchto služeb nevyužil, byl si vědom rizik spojených s možným nedostatkem vlastní odbornosti potřebné k řádnému provedení činností vymezených v písm. a) – d).

3.2. Investování s podporou Poskytovatele znamená pro Investory rizika, včetně rizika likvidity, nevyplácení dividend na zisku, ztráty investice, zředění investice, a mělo by tvořit pouze část diverzifikovaného investičního portfolia Investora. Platforma XIXOIO je určena Investorům ‒ klientům, kteří musí být dostatečně způsobilí tato rizika poznat, pochopit a vyhodnotit, a s tímto vědomím svobodně na základě svých vědomostí, zkušeností a finančních schopností učinit investiční rozhodnutí na vlastní odpovědnost a riziko. Poskytovatel si vyhrazuje právo prověřit důvěryhodnost, zkušenosti a vědomosti týkající se investování a finanční pozici potenciálních Investorů s cílem zajistit, aby Platformu využívaly pouze osoby, pro které je vhodná. Poskytovatel ovšem za žádných okolností nevyhodnocuje vhodnost konkrétní Investice pro konkrétního Uživatele. Každý, kdo používá Stránku nebo Služby My.IPCO, bere na vědomí a souhlasí s následovným varováním o rizicích:

 1. Existuje riziko ztráty celé investice. Investor je povinen vzít to v úvahu při rozhodování o investování. Investor by neměl investovat více peněz, než si může dovolit ztratit, aniž by se změnil jeho životní standard. Výslovně nedoporučujeme investovat půjčené peníze.

 2. Investiční riziko: Investor je povinen vzít v úvahu, že hodnota jeho investic do Společností fluktuuje a nelze poskytnout žádnou záruku jejich zhodnocení. Hodnota investic a výnos z nich může klesnout a neexistuje žádná záruka, že Investor dostane své investice nebo jejich část zpět. Hodnota investice, její zhodnocení a návrat a úspěch nebo neúspěch společnosti jsou závislé na mnoha proměnných, z nichž mnohé jsou specifické pro danou investici a podnikání, ale mnohé mají externí charakter, stejně jako podnikání na kapitálovém trhu s investičními cennými papíry.

 3. Omezená převoditelnost: tokeny, které Investoři vstoupí v Společnostech, mají obvykle v počátečních fázích omezenou převoditelnost, což obvykle znamená, že k převodu tokenů Investora bude nutné její odemčení ze strany Společnosti. Takové odemčení může být navázáno na delší časový úsek a na splnění milníků ze strany Společností.

 4. Zřídkavé vyplácení podílů na zisku: Společnosti zpočátku zřídka vyplácejí dividendy (podíly na zisku), protože potřebují kapitál na svůj rozběh. V případě velmi úspěšných společností může trvat roky, než dojde k vyplacení první dividendy / podíly na zisku.

 5. Minulé výkony a předpovědi nejsou indikátorem budoucích výkonů: Nikdo by se neměl spoléhat na minulé výkony jako na indikátor nebo garanci budoucích výkonů. Předpovědi nejsou spolehlivým indikátorem budoucích výkonů.

 6. Ředění (pokles podílu na základním jmění při dodatečném zvýšení základního jmění, anglicky: dilution): Investice Investora prostřednictvím My.IPCO může být potenciálně zředěna. To znamená, že když Společnost bude později hledat dodatečné financování, zvýší základní jmění převzetím závazku na nový vklad / upsáním nových akcií novým investorům, čímž procentuálně vyjádření podílu Investora na základním jmění společnosti poklesne, i když absolutní vyjádření velikosti obchodního podílu tím může vzrůst. Jakékoliv podobné zvýšení jmění bude předmětem hlasování společníků podle společenské smlouvy / stanov Společnosti a Smlouvy mezi společníky/akcionáři. Tyto nové podíly/akcie mohou mít přednostní práva, co se týče podílů na zisku / dividend, práva přednostního prodeje a další přednostní práva.

 7. Diverzifikace: Investování do společností by mělo být součástí diverzifikovaného portfolia zkušeného Investora. To znamená, že Investor by měl raději investovat jen menší množství do více Společností než větší množství do jedné či dvou Společností.

4. Fungování služby My.IPCO

4.1. Po vytvoření Uživatelského účtu může Uživatel používat Platformu a může se stát Investorem za splnění Podmínek. Po vytvoření Uživatelského účtu může Podnikatel používat Platformu za splnění Podmínek, a to po vyplnění jednoduchého či komplexního formulářového dotazníku umístěného ve službě My.IPCO.

4.2. Investor může prohlížet Platformu se zveřejněnými IPCO a může se rozhodnout investovat podle podmínek uvedených v jednotlivých IPCO, těchto Podmínek a specifických podmínek investice a koupě tokenů konkrétní Společnosti. Vzhledem k lokalizované přítomnosti XIXOIO nebudou všechny zveřejněné IPCO k dispozici v angličtině.

4.3. Společnost může na Platformě vystupovat pouze tehdy, pokud uzavře s XIXOIO patřičný smluvní vztah o tokenizaci Společnosti a splní veškeré požadované podmínky. Podnikatel zároveň může vystupovat na Platformě pouze tehdy, pokud má řádné oprávnění jednat ve jménu a za Společnost, kterou zastupuje. Toto se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřeným zplnomocněním. Vždy dochází k fyzickému ověření identity jednajícího Podnikatele a přístupových údajů k jeho Uživatelskému účtu. Podnikatel může ve spolupráci s Poskytovatelem nahrát na Platformu Dokumentaci o Společnosti a Marketingové materiály, které Poskytovatel Platformy zveřejní na Platformě spolu s detaily konkrétního IPCO. Podnikatel je povinen poskytnout bezodkladnou součinnost během celého procesu IPCO, tj. od podpisu smlouvy o tokenizaci Společnosti za účelem procesu Due Diligence (audit) až po úpis tokenů Společnosti v My.IPCO.

4.4. Specifické podmínky Investice do Společnosti
Jednotlivé IPCO obsahují specifické podmínky Investice do Společnosti. Tyto podmínky jsou zpravidla závazné včetně častí o mlčenlivosti, nákladech, závaznosti, rozhodném právu a jurisdikci. Investor je povinen věnovat těmto podmínkám pozornost, protože definuje navrhované fungování Společnosti.

4.5. Indikace zájmu investovat
Indikace zájmu Uživatele investovat vzniká okamžikem, kdy jako přihlášený Uživatel (Uživatelský účet Investora) určí na Platformě na stránce příslušné IPCO příslušnou výši indikace Investice, tedy nákupem příslušných tokenů. Indikaci zájmu investovat nemůže Uživatel odvolat, snižovat a ani navyšovat, a to do Konce IPCO. Poskytovatel může kontaktovat Uživatele, který indikoval zájem investovat, s poskytnutím informací o dalším postupu a procesu Služby My.IPCO.

4.6. Uživatel může realizovat indikaci zájmu na Platformě, přičemž bere na vědomí podmínky uvedené v přiložených rámcových podmínkách poskytnutých investic (podmínky jednotlivých IPCO).

4.7. XIXOIO zprostředkuje právní služby, které zajistí zpracování transakce – realizaci Investic pro Společnost a Investory – na míru struktuře jednotlivých Investic a požadavkům Společnosti a Investorů, a to zpravidla skrze vlastní právní platformu. Náklady na transakční právní služby jsou náklady Společnosti.

4.8. Smlouva se Společností
Po zadání IPCO na Platformě s cílem získat od Investorů Investice do Společnosti vzniká mezi Společností, kterou zastupuje Podnikatel, a Poskytovatelem, smlouva o poskytování služeb a poradenství (dále jen „Smlouva“) podle těchto Podmínek, pokud se Poskytovatel se Společností nedomluví jinak. Poskytovatel podle této Smlouvy na oplátku poskytuje Společnosti služby spočívající v poradenství při strukturování a v přípravě IPCO, vytváření konkrétního druhu tokenu na míru, Dokumentaci o Společnosti, finančním strukturování a transakčním poradenství a Marketingové materiály. Společnost platí Poskytovateli Odměnu za služby, které tvoří předmět Smlouvy (část služby), ve výši dle Sazebníku, který je přílohou Smlouvy (dále jen „Odměna“), pokud se Poskytovatel se Společností nedomluví jinak. Odměna je splatná na základě elektronické faktury se splatností 15 dnů ode dne odeslání faktury, přičemž faktura bude odeslána bezodkladně po realizaci Investic Investorů do Společnosti (po Konci IPCO). Poskytovatel si vyhrazuje právo slevovat z částky výše určené Odměny podle vlastní obchodní strategie. Poskytovatel poskytuje Službu My.IPCO Uživatelům ‒ Investorům ‒ zdarma (aplikaci), čímž nejsou vyloučeny případné poplatky účtované za bankovní produkty třetích stran, které mohou být nezbytné pro realizaci Investice a smluvní pokuty.
Společnost má právo ve vybraných a odůvodněných případech odmítnout konkrétního Investora, přičemž v takovém případě se všechna práva a povinnosti odmítnutého Investora od počátku ruší a odmítnutému Investorovi nevzniká žádný nárok na dokončení Investice ani na náhradu nebo jakoukoliv kompenzaci.

4.9. Právo na informace
Poskytovatel bude mít právo na informace od Společností o jejich dalším vývoji umožněném díky realizovaným Investicím, zejména, ale nejen, o případných úspěších Společnosti, jejím výkonu, statistikách (např. množství zaměstnanců, poboček, dceřiných společností), dalších případných investicích apod. Právo na informace zahrnuje také právo Poskytovatele tyto informace publikovat jako marketingové zprávy spolu s uvedením Poskytovatele a jeho služeb. Společnost je povinna tyto informace Poskytovateli poskytnout na požádání bez zbytečného odkladu, a to přímým zasláním informací nebo odkazu na uveřejněný zdroj.

5. Referenční program

5.1. Každý Uživatel obdrží po registraci do služby My.IPCO referenční kód. Referenční kód je unikátní. každý Uživatel obdrží jiný referenční kód. Tento referenční kód může Uživatel sdílet prostřednictvím Platformy (aplikace My.IPCO) s jakoukoli třetí osobou tím, že do Platformy zadá její e-mailovou adresu. Tím, že se třetí osoba přihlásí do Platformy s referenčním kódem konkrétního Uživatele, vzniká takovému Uživateli právo na odměnu dle obchodních podmínek referenčního programu (dále jen “právo na odměnu”) a (dále jen “obchodní podmínky referenčního programu”).

6. Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

6.1. Ochranu soukromí bere Poskytovatel velmi vážně a věnuje jí maximální pozornost. Poskytovatel za žádných okolností neobchoduje s osobními údaji Uživatelů a neposkytuje je třetím stranám pro jejich marketingové účely. Používáním Stránky a Platformy Uživatel potvrzuje, že s těmito podmínkami ochrany soukromí souhlasí a bude se jimi řídit. Ochrana osobních údajů se řídí speciálními dokumenty v sekci „Privacy policy“ nebo „Ochrana osobních údajů“.

6.2. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří si vytvoří Uživatelský účet. Poskytovatel zpracovává osobní údaje především za účelem (i) poskytování Služby My.IPCO a Platformy a (ii) marketingu a zkvalitňování poskytování služeb, které Poskytovatel poskytuje nebo může poskytovat v budoucnosti, přičemž Uživatel není povinen udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodě (ii). Právním základem zpracování osobních údajů Poskytovatelem je souhlas udělen Uživatelům při vytvoření Uživatelského účtu (bod (ii)). V některých případech podle bodu (i) tohoto odstavce je právním základem zpracování osobních údajů Poskytovatelem plnění smlouvy (např. Poskytování Služby My.IPCO, uzavření transakční dokumentace) a plnění zákonné povinnosti Poskytovatele (např. Povinnosti Poskytovatele ve vztahu k ochraně před financováním terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti).

6.3. Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu Uživatele - fyzické osoby - zasílat mu marketingové sdělení, newslettery a podobné zprávy. Poskytovatel však může kontaktovat Uživatele - fyzickou osobu - za účelem a na základě plnění smlouvy (např. Po koupi tokenů), a to e-mailem, poštou a / nebo telefonicky.

6.4. Poskytovateli mohou být poskytnuty osobní údaje Uživatelů – Investorů ‒ od partnerů Poskytovatele (zejména bank), za účelem vytvoření Uživatelských účtů, poskytnutí Služby My.IPCO a provozování Platformy, pokud Uživatel udělí separátní souhlas těmto partnerům, resp. jiné jím vybrané bance nebo právnické osobě na poskytnutí osobních údajů Poskytovateli.

6.5. Rozsah obdržených, sbíraných, zpracovávaných a třetím stranám poskytnutých osobních údajů Uživatele je: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození, výška Investice a její změna a ve vybraných případech, kdy tak vyžaduje zákon, i rodné číslo a biometrické údaje. Neposkytnutí těchto osobních údajů znamená nemožnost a přerušení poskytnutí Služby My.IPCO Uživateli. Uživatel může poskytnout Poskytovateli ke zpracování i osobní údaje: investiční preference, odkaz na veřejný profil na sociálních médiích, informace o zaměstnání nebo podnikání, jejichž neposkytnutí nepředstavuje přerušení poskytování Služby My.IPCO.

6.6. Poskytnuté osobní údaje Investora můžou být v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím osobám a příjemcům, a to výhradně těmto subjektům:

 1. Společnostem, do kterých Investor zamýšlí investovat prostřednictvím koupě tokenů,

 2. dodavatelským a konzultačním společnostem Poskytovatele, pokud dodávky a konzultace přímo souvisejí se Službou My.IPCO nebo Platformou, nebo jinou související službou poskytovanou Poskytovatelem,

 3. přičemž výše uvedení příjemci osobních údajů se mohou nacházet také mimo území ČR v jiných členských státech EU nebo Velké Británii.

6.7. Uživatel ‒ Investor při registraci uděluje souhlas se zpracováním a poskytováním svých osobních údajů třetím stranám Poskytovateli v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. Uživatel ‒ Investor uděluje tento souhlas na dobu používání a poskytování Služby My.IPCO a Platformy a má kdykoliv právo svůj souhlas odvolat e-mailem dle předpisů společnosti „Ochrana osobních údajů“, což má za následek zastavení poskytování Služby My.IPCO, zablokování přístupu do Platformy, bez nároku na jakékoli protiplnění a náhradu škody.

6.8. Uživatel - fyzická osoba - má následující práva vůči Poskytovateli: (i) právo požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, (ii) právo na bezplatné vyhotovení kopie osobních údajů Uživatele, které Poskytovatel zpracoval, (iii) právo na opravu, upřesnění, vymazání (právo na zapomnění) nebo omezení zpracování osobních údajů Uživatele Poskytovatelem, přičemž využití tohoto práva může mít za následek přerušení nebo ukončení poskytování Služby My.IPCO a přístup do Platformy ze strany Poskytovatele, (iv) právo kdykoli svůj souhlas odvolat (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním), (v) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem, (vi) právo na přenositelnost osobních údajů, (vii) právo podat stížnost vůči Poskytovateli kontrolnímu orgánu, (viii) právo získat od Poskytovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho (Uživatele) týkají, a pokud tomu tak je, (ix) právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím, jako účel zpracování, kategorie získaných údajů a seznam příjemců, kteří je obdrželi. Uživatel - fyzická osoba - může uplatnit svá práva ve smyslu této části 5 Podmínek zasláním e-mailu na adresu dle příslušného dokumentu „Ochrana osobních údajů“ s informací o tom, že si uvedené právo (a) uplatňujete.

6.9. Dozorný orgán ve vztahu k zpracovaní osobních údajů Poskytovatelem je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz.

6.10. Den, od kdy má Poskytovatel právo zpracovávat osobní údaje, je 1.5.2019. Poskytovatel je společným provozovatelem ve smyslu čl. 26 Nařízení s XIXOIO LTD, sídlo: 1 Kings Avenue, London, United Kingdom, N21 3NA, Reg. No. 11013311, která je jedinou mateřskou společností Poskytovatele.

6.11. Poskytovatel na Stránce používá cookies. Používáním Stránky Uživatel souhlasí s používáním cookies na webové stránce. Cookies jsou malé soubory, které si prohlížeč Uživatele stáhne a které zajišťují fungování některých funkcí webové stránky, například ověření identity Uživatele, odhalení falešných Uživatelských účtů apod. Uživatel může cookies kdykoliv vymazat ze svého zařízení prostřednictvím prohlížeče. Vymazáním cookies může dojít ke zhoršení některých funkcí webové stránky. Kromě cookies Poskytovatel používá na Stránce další standardní analytické nástroje na sledování uživatelského chování na anonymizované bázi.

6.12. V případě, že Uživatel nebo Společnost na Platformě nebo Stránce zpřístupní osobní údaje třetích stran prohlašuje a zaručuje se Poskytovateli, že získal souhlas se zpřístupněním těchto osobních údajů v rozsahu zpřístupnění v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. Mlčenlivost

7.1. Všechny informace související se Službou My.IPCO, které nebyly některou ze stran zveřejněny na Stránce (nebo na Platformě), nebo nejsou obecně Podmínkami používání služby známé, se považují za důvěrné. Žádná informace zveřejněná Uživateli na Stránce nemůže být považována za důvěrnou. Podnikatel je povinen určit rozsah informací a dokumentů, (i) které lze zveřejnit na Stránce pro veřejnost, (ii) které lze zveřejnit na Platformě (budou k dispozici jiným přihlášeným Uživatelům ‒ Investorům, ne Podnikatelům) s vyznačením důvěrnosti ve vztahu k Investorům a Poskytovateli, a (iii) které poskytne výhradně Poskytovateli, považuje je za důvěrné a mají sloužit výhradně na posouzení stavu Společnosti.

7.2. Poskytovatel a Uživatelé jsou povinni podniknout všechna opatření, aby se zachovala důvěrnost důvěrných informací. To znamená zejména používat a aplikovat důvěrné informace výhradně pro účely související s rozhodováním o Investicích a k Informacím přistupovat tak, aby v žádném případě nebyly zveřejněné ani poskytnuté žádné třetí straně s výjimkou osobních poradců zavázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu a aby nebyly použité k jinému účelu než k rozhodování o Investicích a k souvisejícím úkonům. Takové povinnosti se netýkají informací uveřejněných na síti blockchain, která je veřejná.

7.3. Poskytovatel není za žádných okolností odpovědný za porušení povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích Uživateli.

7.4. Uživatelé se zavazují dodržovat všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k úniku důvěrných informací obsažených ve výzvě, zejména aby nedošlo:

 1. k předání informací třetí osobě,

 2. ke zveřejnění informací,

 3. k rozmnožení a rozšíření poskytnutých informací,

 4. k přístupu k informacím neoprávněným osobám,

 5. k úniku informací jakýmkoliv i nedbalostním jednáním Uživatele (případně osob, kterým umožnil přístup k důvěrným informacím).

7.5. Jakékoliv důvěrné informace lze použít jinak nežli pro účely rozhodování o Investicích pouze s předešlým písemným souhlasem druhé strany, která je oprávněným držitelem nebo vlastníkem těchto informací. V případě pochybností o účelu použití důvěrných informací se předpokládá, že na jejich použití je potřebný předmětný souhlas.

8. Ochrana práv duševního vlastnictví

8.1. Všechen obsah a informace zveřejněné na Stránce a Platformě s výjimkou obsahu zveřejněného Uživateli jsou chráněné právy duševního vlastnictví, ochrannými známkami, jejichž držitelem je Poskytovatel, nebo jsou předmětem jeho obchodního tajemství. Uživatelé nemohou bez předešlého písemného souhlasu tyto informace a obsah reprodukovat, zpřístupňovat třetím stranám nebo zveřejňovat dál, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak.

8.2. Obsah na Stránce a Platformě zveřejněný Uživateli je chráněn právy duševního vlastnictví nebo ochrannými známkami jednotlivých Uživatelů (resp. spřízněnými třetími osobami), resp. jsou předmětem jejich obchodního tajemství. Uživatelé nemohou tyto informace a obsah reprodukovat, zpřístupňovat třetím stranám nebo zveřejňovat dál, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak.

8.3. Uživatelé zveřejněním obsahu na Stránce a Platformě udělují Poskytovateli neomezenou a bezplatnou licenci k používání, zpřístupnění třetím stranám ‒ Uživatelům a reprodukci zveřejněného obsahu, zejména včetně Dokumentace o Společnosti, Marketingových materiálech, souvisejících autorských děl, log, fotografií, prezentací a dalších souvisejících děl a informací, za účelem poskytování Služby My.IPCO. Tímto není dotčena povinnost mlčenlivosti.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Obsah Stránky a Platformy je připraven s největší pečlivostí. Přesto Poskytovatel negarantuje a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a charakter informací, které jsou publikovány na Stránce a Platformě ve vztahu k Uživateli. Poskytovatel nezná a nezkoumá osobní situaci Uživatelů, za žádných okolností nedokáže a nemůže vyhodnotit a ani nevyhodnocuje vhodnost jakékoliv Uživatelem plánované Investice. Z tohoto důvodu Poskytovatel nezaručuje vhodnost informace uvedené na Stránce a Platformě pro Uživatele a jeho situaci, nepřebírá a vylučuje odpovědnost za Investice realizované na základě těchto uvedených informací. Poskytovatel ovšem připravuje srozumitelné informace o každé IPCO zpřístupněné na Platformě. Všechny informace uvedené v jednotlivých IPCO jsou k dispozici k ověření Investorům.

9.2. Poskytovatel sleduje obsah informací, které Uživatelé zveřejní na Stránce a Platformě, a odstraní nebo zablokuje přístup Uživatelů k těm informacím, které jsou zavádějící, zjevně nesprávné, nezákonné, mají diskriminační, rasistický, ofenzivní obsah, obsah pobízející k porušování zákonů nebo směrující k potlačování lidských práv. Poskytovatel má výhradní právo určit, které informace a obsah spadají pod popis podle předchozí věty. Uživatelé jsou povinni informovat Poskytovatele, pokud objeví na Stránce a Platformě informace nebo obsah, který je popsán v první větě tohoto bodu. Za žádné informace a obsah zveřejněný Uživatelem na webové stránce a Platformě Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, Poskytovatel ale vyvine maximální úsilí podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, aby zabránil výskytu informací podle první věty tohoto bodu.

9.3. Poskytovatel je při poskytování Služby My.IPCO závislý na množství technických nástrojů a služeb, které jsou poskytovány třetími stranami (například internet, cloudové služby apod.), nad kterými nemá žádný vliv. Z tohoto důvodu je vyloučena odpovědnost a záruka Poskytovatele za poskytování Služby My.IPCO a přístup na Stránku a Platformu z důvodu nedostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami.

9.4. Rovněž nelze zaručit, že Stránka je bez chyb a že přístup Uživatele k nim nebude přerušen. Poskytovatel není zodpovědný za jakékoli chyby nebo závady Stránky. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny nebo opravy Stránky kdykoli bez upozornění.

9.5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty (včetně ušlého zisku) Uživatelů nebo třetích stran v důsledku výpadku Služby My.IPCO, Platformy nebo Stránky. Jedinou výjimkou je případ úmyslného porušení povinností nebo porušení povinností z důvodu hrubé nedbalosti ze strany Poskytovatele.

9.6. Jakákoliv odpovědnost za škodu uplatněná u Poskytovatele obecně nepřekročí přímou škodu, kterou Uživatel prokazatelně utrpěl. Náhrady škody nikdy nepřekročí 100 EUR (slovy: sto eur). Poskytovatel nikdy nebude odpovědný za žádné nepřímé škody, které Uživatel utrpěl. Každá škoda musí být smluvními stranami bez pochyby prokázána.

9.7. Poskytovatel neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené uvedením nesprávných nebo nepravdivých údajů ze strany Uživatele při vytváření Uživatelského účtu.

10. Vznik, trvání, pozastavení účinnosti a zánik smluv

10.1. Smlouva se uzavírá a Uživatelský účet se vytváří na dobu neurčitou. Uživatel může vypovědět smlouvu zasláním e-mailu s napsanou výpovědí na customer.support@xixoio.com, přičemž v takovém případě smlouva zanikne uplynutím 7 dnů ode dne doručení e-mailu, ve stejné lhůtě dojde také ke zrušení Uživatelského účtu. Nelze ovšem zrušit Uživatelský účet a vypovědět smlouvu, pokud právě probíhá IPCO navázaná na Uživatelský účet (Podnikatel) nebo pokud se v Uživatelském účtu (v peněžence TokenPool) nacházejí tokeny.

10.2. Poskytovatel Platformy má právo kdykoliv bez předchozího oznámení nebo výzvy vypovědět smlouvu s okamžitými účinky nebo vyloučit Uživatele z Platformy a používání Služby My.IPCO nebo odstranit všechen obsah Uživatele a zabránit mu ve vstupu na Platformu a Službu My.IPCO, tedy i zmrazit tokeny, které se nacházejí v Uživatelském účtu pokud:

 1. Uživatel nesplní jakoukoliv ze svých povinností podle těchto Podmínek nebo smluv, nebo je nesplní úplně nebo včas,

 2. Uživatel neakceptuje změnu Podmínek,

 3. se Poskytovatel po uzavření smlouvy dozví o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že Uživatel nebude schopný splnit své povinnosti,

 4. Uživatel neprojde ověřovacím procesem dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), tedy procesem kontroly skrze AML System Poskytovatele

 5. se okolnosti poskytování Služby My.IPCO změní do takové míry, že pro Poskytovatele nebude možné pokračovat v poskytování Služby My.IPCO a naplňování svých povinností, nebo by nebylo spravedlivé od Poskytovatele vyžadovat pokračování poskytování Služby My.IPCO a plnění povinností,

 6. se Poskytovatel dozví, že Uživatel publikoval na Stránce nebo na Platformě obsah, který je diskriminační, rasistický, ofenzivní, pobízející k porušování zákonů, směrující k potlačování lidských práv nebo jinak podobným způsobem neakceptovatelný,

 7. se Poskytovatel dozví, že Uživatel publikoval na Stránce nebo na Platformě obsah, který je chráněn právy duševního vlastnictví třetích stran,

 8. byl na majetek Uživatele (Společnosti nebo Podnikatele) vyhlášen konkurz, povolena restrukturalizace nebo bylo zahájeno konkurzní nebo restrukturalizační řízení.

10.3. Při postupu podle bodu 9.2. Poskytovatel neodpovídá za žádné ztráty ani škody způsobené Uživateli, včetně ušlého zisku, které tím Poskytovateli mohly vzniknout. Poskytovatel má ale v takovýchto případech právo požadovat náhradu škody od Uživatele, zablokovat přístup Uživatele na Platformu a odstranit obsah, který Uživatel na Platformě publikoval.

10.4. Poskytovatel není povinen splnit povinnosti vůči Uživateli, pokud je v plnění Uživateli bráněno nebo pokud je takové plnění závislé na okolnostech, které jsou mimo pravomoc Poskytovatele.

10.5. V případě, že tyto Podmínky obsahují ustanovení, která jsou ve vztahu k Uživateli, jenž je spotřebitelem, nepřijatelnou podmínkou podle obecně závazných právních předpisů, takováto ustanovení se na vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jenž je spotřebitelem, nebudou uplatňovat.

10.6. Uživatel, jenž je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení odstoupení Poskytovateli, a to do 14 dní ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí Služby My.IPCO (zřízením přístupu a zaplacením za Službu) zasláním odstoupením od smlouvy - formuláře, který je k dispozici na Stránce, na e-mail customer.support@xixoio.com. Lhůta na odstoupení od smlouvy je zachována, pokud Uživatel, jenž je spotřebitelem, zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje vrátit Uživateli do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy ze strany Uživatele poplatek, který za Službu My.IPCO případně uhradil dle výše stanovené v bodě 4.8. Podmínek, ponížený o prokazatelné výdaje, které Poskytovatel vynaložil na zřízení přístupu Uživateli ke Službě My.IPCO (zejména poplatky subdodavatelům). Uživatel, jenž je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce, pokud už bylo zahájeno poskytování Služby My.IPCO na základě objednávky (nákupu a prodeje tokenů) Uživatele, jenž je spotřebitelem, přičemž tento Uživatel současně prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí Služby My.IPCO v rozsahu jeho objednávky.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Podmínky může Poskytovatel kdykoliv aktualizovat, změnit, upravit nebo opravit z důvodů: (i) dosažení souladu s aktuálním právním stavem, a (ii) souladu právních procesů s reálným fyzickým procesem poskytování Služby My.IPCO, pokud se tento proces v odůvodněných případech změní. Při každé takovéto změně těchto Podmínek Poskytovatel Podmínky používání služby, informuje Uživatele e-mailem, přičemž nabytí účinnosti změny Podmínek nastává odesláním e-mailu. Povinnost kontrolovat doručené e-maily a případné změny těchto Podmínek je na Uživateli. Pokud Uživatel pokračuje v používání této Stránky nebo Platformy po změně těchto Podmínek, znamená to, že dané změny akceptoval.

11.2. Kromě důvodů podle předchozího odstavce může Poskytovatel tyto Podmínky aktualizovat, změnit, upravit nebo opravit také z jiných důvodů (jakýchkoli), než jsou uvedeny v bodu 10.1. Podmínek. Při každé takovéto změně těchto Podmínek Poskytovatel informuje Uživatele e-mailem, přičemž nabytí účinnosti takovéto změny Podmínek nastává odesláním e-mailu. Povinnost kontrolovat doručené e-maily a případné změny těchto Podmínek je na Uživateli. Pokud Uživatel s takovouto změnou Podmínek nesouhlasí, má možnost zrušit svůj Uživatelský účet a vypovědět tak smlouvu, kterou je používáním Služby My.IPCO vázán. Pokud Uživatel pokračuje v používání této Stránky nebo Platformy po změně těchto Podmínek, znamená to, že dané změny akceptoval. Pokud nedošlo k vyrovnání závazků před případným vypověděním smlouvy podle tohoto odstavce, jejich vyrovnání se řídí podle předcházející verze Podmínek, platné a účinné v čase před změnou Podmínek, která vedla k vypovědění smlouvy, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Ke zrušení účtu dojde až po vyrovnání vzájemných závazků. Poskytovatel nemá právo jednostranně navyšovat výši Odměny podle bodu 4.8. Podmínek, přičemž každé navýšení Odměny musí být potvrzeno Společností písemně nebo registrovaným e-mailem Společnosti. IPCO Společnosti, jež byla zahájena za účinnosti předcházející verze Podmínek, pokračuje v režimu předcházející verze Podmínek, která upravuje vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

11.3. Všechny smluvní pokuty uvedené v těchto Podmínkách jsou splatné do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy nastalo porušení těchto Podmínek, které opravňuje k udělení pokuty, pokud Podmínky nestanoví jinak. Pokuty jsou splatné na základě faktury, kterou Poskytovatel vyhotoví a odešle porušiteli Podmínek do 5 dnů ode dne, kdy došlo k porušení těchto Podmínek, které opravňuje k udělení pokuty, pokud Podmínky nestanoví jinak.

11.4. Všechny faktury podle těchto Podmínek budou doručeny výhradně v elektronické formě na e-mail, jenž Uživatel zadal ve svém Uživatelském účtu.

11.5. Uživatelský účet je určen výhradně Uživatelům, kteří byli pozváni nebo akceptováni na účasti na Platformě. Je zakázán převod nebo přechod Uživatelského účtu.

11.6. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení těchto Podmínek.

11.7. Všude, kde se uvádí pojmenování subjektu nebo objektu v jednotném nebo množném čísle, se tím rozumí jednotné i množné číslo, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného. Pokud se někde v Podmínkách uvádějí skutečnosti vážící se na společnost s ručením omezeným, analogicky platí a aplikují se také pro akciovou společnost (např. obchodní podíl ‒ akcie, jednatel ‒ člen představenstva apod.), pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.

11.8. Tyto Podmínky jsou obecnými obchodními podmínkami podle zvláštního právního předpisu.

11.9. Právní vztahy neupravené v těchto Podmínkách nebo dalších dokumentech, ke kterým se Uživatelé zavázali, se řídí právním řádem České republiky.

11.10. Smluvní strany se dohodly, že případné vzniklé spory budou řešit především dohodou. Pokud se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou stran, každý takovýto spor bude předložen k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

11.11. Tyto podmínky jsou vyhotovené v českém a anglickém jazyce s cílem vyhotovit obsahově shodné verze. V případě odlišností mezi českou a anglickou verzí těchto Podmínek se použije česká verze.

11.12. Uživatel prohlašuje, že tyto Podmínky si pečlivě přečetl, porozuměl jim a vyjádřil s nimi souhlas používáním Stránky a Služby My.IPCO, na základě své svobodné, vážné a ničím neomezené vůle.

11.13. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

11.14. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 24.4.2019.