Risk warning

1. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Službu My.IPCO, jejímž účelem je propojení poptávky po nákupu tokenů s nabídkou investičních příležitostí prostřednictvím nabídky tokenů Poskytovatelem a Společnostmi, konkrétně propojení Investorů (Uživatelů) se Společnostmi a Podnikateli prostřednictvím Platformy. Jakékoliv obchody, které se realizují na základě informací umístěných na Platformě a Stránce, jsou privátní a nezávislé obchody mezi Uživateli, Poskytovatelem a Společnostmi, kterým Poskytovatel poskytuje podporu podle Podmínek a s výhradami v nich vymezenými. .

2. Služby poskytované Stránkou, Platformou a jejich Poskytovatelem a jejich jednotlivé části nelze za žádných okolností považovat za investiční služby, daňové, finanční, platební, právní, investiční nebo jiné individuální nebo osobní poradenství nebo rady. Tato Stránka, Platforma a Služba My.IPCO jsou vytvořeny k usnadnění vlastního a nezávislého investičního rozhodování jejich Uživatelů a nenahrazují investiční, daňové, právní, finanční ani jiné kvalifikované poradenství. Uživatelům doporučujeme kontaktovat licencované investiční, finanční, daňové poradce nebo advokáty. Investiční právní dokumenty (smlouvy: SAFT apod.), ke kterým se zavazují Uživatelé (Společnost a Investoři), jsou nabízeným a vyváženým standardem. Informace uvedené na Stránce nepředstavují veřejnou nabídku cenných papírů.

3. Poskytovatel nepřebírá a neprovádí žádné peněžní prostředky, vklady, investice nebo finanční nástroje Investorů nebo Společností (kromě Odměny). Všechny obchody se realizují prostřednictvím regulovaných a kontrolovaných bank jako soukromé obchody.

4. Poskytovatel má výhradní právo určit, jaké používání Služby My.IPCO a Platformy se kvalifikuje jako „normální používání“. Normálním používáním se zpravidla rozumí používání Platformy a Služby My.IPCO za účelem, za kterým byly vytvořeny. Jiné, než normální používání platformy je možné pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele Platformy.

5. Poskytovatel monitoruje a obnovuje informace poskytované na této Stránce a Platformě, přesto nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruky za správnost a úplnost informací zveřejněných třetími stranami na Stránce a Platformě. Platí to také o všech ostatních webových stránkách, na které směřují odkazy z Platformy a webové stránky.

6. Poskytovatel není odpovědný za obsah webových stránek nalezených prostřednictvím jakéhokoliv odkazu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy v poskytovaných informacích kdykoliv, bez povinnosti o tom informovat Uživatele.

7. Uživatel není oprávněn sbírat a zpracovávat osobní, obchodní ani jiné údaje z Platformy a Stránky.

8. Při každém IPCO uveřejněném na Stránce a Platformě Poskytovatel učinil závěr, že informace v něm obsažené jsou férové, jasné a nezavádějící. Faktické informace o tokenizaci a Společnostech jsou uváděny s ohledem na jejich spekulativní charakter. Uživatel je povinen vzít v úvahu, že Poskytovatel neprovádí audit nabízených tokenů Společností, resp. Podnikatelů, takže nepotvrzuje, že neobsahují vykonstruovaná tvrzení a důkazy. Poskytovatel dává na vědomí, že audit nabízených Společností je prováděn nezávislým auditorem s patřičným oprávněním, což je podmínkou pro IPCO Společnosti.

9. Uživatel musí vzít v úvahu, že Podnikatelé nebo Společnosti, zejména v úvodních etapách podnikání, mají vysoké ambice. Poskytovatel nemusí vždy souhlasit s tvrzeními Podnikatelů nebo Společností, které jsou aspirativní povahy. Poskytovatel může schvalovat tvrzení týkající se těchto ambicí, i když nevěří nebo nesdílí názor, že je pravděpodobné, že se tato tvrzení podaří naplnit.

10. Uživatel je povinen poskytnout pravdivé a korektní údaje týkající se jeho osoby, a také všechny ostatní údaje, které jsou nezbytné pro plynulé používání služby My.IPCO. Osobní údaje jsou chráněné dle předpisů o ochraně osobních údajů. Uživatel nesmí vystupovat za jinou osobu bez doloženého fyzického stejnopisu úředně osvědčeného oprávnění. Každý uživatel je povinen projít kontrolou skrze AML System.

11. Platformu nesmějí používat Společnosti ani jejich jednatelé a Podnikatelé:

  1. vůči kterým se nárokuje vrácení pomoci na základě předešlého rozhodnutí Evropské komise, kterým byla poskytnutá pomoc označena za neoprávněnou a neslučitelnou s vnitřním trhem,

  2. kteří byli pravomocně odsouzeni za trestný čin hospodářské povahy, trestný čin proti majetku nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

  3. kteří jsou dlužníky vůči státu (daňové odvody, pojistné na důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, příspěvek na pojištění v nezaměstnanosti a jiné),

  4. proti nimž je vedeno konkurzní řízení, jsou v konkurzu, v likvidaci, v restrukturalizaci nebo jim byl zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku,

  5. proti nimž je veden výkon rozhodnutí (např. podle zákona č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zákona č. 563/2009 Sb., o správě daní), nebo podobných zákonů ve státě sídla Společnosti.

12. Podnikatelé používáním Služby My.IPCO prohlašují, že se na ně a na společnosti, jež zastupují, nevztahuje vyloučení podle bodu 11a podbodů. Společnost, jednatelé, resp. Podnikatelé, odpovídají za škody, jež způsobí zamlčením jakýchkoliv skutečností, které by odůvodňovaly jejich vyloučení z používání platformy podle bodu 11a podbodů, nebo které by snižovaly potenciál nebo návratnost investic.

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo přehodnotit vyloučení Společností, jednatelů a Podnikatelů podle bodu 11a podbodů v odůvodněných případech.

14. Poskytovatel neposkytuje Služby My.IPCO ve vztahu k Společnostem, které v rámci využívaní Služby My.IPCO a celé platformy XIXOIO plánují vydávat anebo ponoukat investiční nástroje ve smyslu § 3 zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Poskytovatel neposkytuje Služby My.IPCO ve vztahu k investičním nástrojům ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména ve vztahu k investičním cenným papírům (§ 3 ods. 2) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu). Poskytovatel neposkytuje Služby MY.IPCO ve vztahu ke kolektivnímu investování ve smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. Poskytovatel neposkytuje Služby My.IPCO ve vztahu k platebním službám ve smyslu zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb.