Privacy policy

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společnostmi XIXOIO a.s. (IČO 07366949),  Xixoio Europe s.r.o. (IČO 27939464), XIXOIO Ltd. organizační složka (IČO 06672680) a XIXOIO Ltd. (reg. č. 11013311), dále jen “XIXOIO”. V XIXOIO dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. května 2018 představuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s XIXOIO (např. jste-li klient, uživatel My.IPCO, dodavatel apod.), případně druhem uzavřené smlouvy. Podrobnější informace naleznete v níže přiložených dokumentech.

Dále zde najdete informace o zpracování osobních údajů v online komunikaci a případném přístupu dalších zpracovatelů.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Žádosti a formuláře

Zde naleznete formuláře pro uplatnění svých práv souvisejících s GDPR. V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle +420 776 441 472.

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Identifikace subjektu údajů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Další identifikace:


Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost

Právo vznést námitku proti zpracování


Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.


Download


Základní principy zpracování osobních údajů

XIXOIO se při zpracovávání osobních údajů řídí následujícími principy:

 • Veškeré osobní údaje XIXOIO zpracovává vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně;

 • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že XIXOIO zpracovává osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

 • V rámci minimalizace údajů XIXOIO zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

 • XIXOIO zpracovává přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, XIXOIO zajistí jejich opravu či případně výmaz, k čemuž může požadovat nezbytnou součinnost;

 • XIXOIO ukládá osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

 • XIXOIO zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.

Princip zákonnosti

Aby bylo zpracování zákonné, musí XIXOIO zpracovávat osobní údaje na základě některého z právních titulů nařízení GDPR a pouze v odpovídajícím rozsahu pro stanovený účel zpracování. Relevantní jsou zejména právní základy zpracování nezbytné pro plnění smluvní či zákonné povinnosti, zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu, anebo zpracování na základě souhlasu subjektu údajů.

Princip korektnosti a transparentnosti

XIXOIO transparentně informuje subjekt údajů, které osobní údaje o něm zpracovává, v jakém rozsahu a jakým způsobem, jaká práva má v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů, a napomáhá výkonu těchto jeho práv. Subjekt údajů by měl být dále informován o provádění automatizovaného rozhodování a o jeho důsledcích. XIXOIO upozorní subjekt údajů na rizika, pravidla a záruky zpracování osobních údajů a na práva subjektu údajů, která je možno v této souvislosti uplatnit. Všechny informace určené subjektu údajů poskytuje XIXOIO stručně, snadno přístupným způsobem a srozumitelně.

Princip odpovědnosti

XIXOIO odpovídá za dodržení principů při zpracování osobních údajů a je schopna soulad s nimi doložit. Za účelem dodržení principu odpovědnosti XIXOIO zavede vhodná opatření. Mezi tato opatření patří mimo jiné:

 • vytvoření a uplatňování koncepcí v oblasti ochrany osobních údajů,

 • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,

 • vytvoření a aktualizace záznamu o zpracování dat, provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, je-li právními předpisy vyžadováno,

 • a vytvoření mechanismu zjišťování a ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

XIXOIO tato opatření pravidelně aktualizuje a je schopna demonstrovat jejich existenci a aplikaci.

XIXOIO jako správce osobních údajů je odpovědná za újmu, kterou působí zpracováním, jež je v rozporu s GDPR. Zpracovává-li XIXOIO osobní údaje v pozici zpracovatele, je za újmu způsobenou zpracováním odpovědná pouze v případě, že nesplní povinnosti stanovené právními předpisy pro zpracovatele, nebo pokud jednala nad rámec zákonných pokynů správce či v rozporu s nimi. XIXOIO může být odpovědnosti za újmu zproštěna, pokud prokáže, že nenese žádným způsobem odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla.

Přesnost a aktuálnost zpracování osobních údajů

Pro řádný výkon činnosti XIXOIO je maximálně podstatné, aby XIXOIO disponovala přesnými a aktuálními osobními údaji subjektů údajů. Objeví-li se při nebo po uzavření smlouvy konkrétní indicie, že byly poskytnuty nepřesné či nekompletní osobní údaje, nebo došlo k jejich změně, XIXOIO učiní nezbytný výmaz nebo opravu za účelem odstranění nedostatků. K tomuto XIXOIO může vyžadovat maximální součinnost subjektu údajů.

Kategorie osobních údajů

V rámci činnosti XIXOIO zpracovává různé kategorie osobních údajů, na základě kterých je možné identifikovat daný subjekt. Těmito kategoriemi jsou:

 1. Identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, adresa, národnost, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, e-mail);

 2. Osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů;

 3. Údaje vztahující se k předmětu plnění smlouvy (např. bankovní spojení);

 4. Údaje potřebné pro opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (mezi požadované údaje patří finanční situace klienta, zdroj finančních prostředků, účel investice);

 5. Citlivé údaje (jedná se o údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, např. biometrické údaje);

 6. Údaje z monitoringu (např. údaje získané na základě záznamů z jednání, záznamů o využívání online služeb, záznamů o komunikaci s klienty a prohlížení webu IPCO, údaje o zasílaných obchodních sděleních, údaje z mobilních aplikací);

 7. Údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy a využíváním služeb (např. údaje o sjednání a využívání služeb, o nastavení smluv).

XIXOIO vždy zpracovává požadované a získané osobní údaje v rámci výše uvedených kategorií pouze k vymezeným účelům zpracování na základě příslušných právních základů zpracování a v odpovídajícím rozsahu. Pouze v takovém případě je zpracování osobních údajů zákonné.

Právní základy zpracování
 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

 • Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Souhlas subjektu údajů je pouze jedním z právních základů použitelných pro zpracování osobních údajů. XIXOIO využívá právní základ souhlasu pouze v případech, kdy nemůže využít žádný z dalších právních základů zpracování osobních údajů rozvedených dále.

Zpracování nezbytné pro splnění smlouvy

XIXOIO zpracovává osobní údaje již od doby sjednávání uzavření smlouvy o poskytnutí financování a převodu digitálního tokenu a dále po celou dobu trvání smluvního vztahu. Tento právní základ se použije jenom pro zpracování osobních údajů subjektu údajů, který je smluvní stranou smlouvy, která s ním byla nebo má být uzavřena.

Ke zpracování osobních údajů na základě tohoto právního základu tak dochází zejména v situacích:
 • Jednání o uzavření smlouvy;

 • Uzavření smlouvy a její správy;

 • Zaznamenávání elektronické komunikace pro účel uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností z ní;

 • Poskytování plnění ze smlouvy.

Pro účely plnění smlouvy XIXOIO zpracovává zejména tyto kategorie údajů:
 • Identifikační a kontaktní údaje klienta (např. jméno, příjmení, telefon, adresa, národnost, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, e-mail);

 • Osobní údaje vztahující se k předmětu plnění smlouvy (např. bankovní spojení);

 • Citlivé osobní údaje (např. biometrické údaje), jejichž zpracování musí též naplnit podmínky čl. 9 GDPR;

 • Údaje potřebné pro opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (mezi požadované údaje patří finanční situace klienta, zdroj finančních prostředků, účel investice).

Poskytnuté osobní údaje na základě titulu plnění smlouvy nelze bez dalšího užívat k dalším účelům, pro něž nemá XIXOIO příslušný právní základ.

Zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti

XIXOIO při poskytování svých služeb musí zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, které ji ukládají národní právní předpisy.

Mezi zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností patří:
 • Uchovávání dokumentů a záznamů z jednání;

 • Poskytování součinnosti České národní bance, soudům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům a dalším orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů;

 • Uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za účelem zabránění zneužívání finančního systému;

 • Plnění povinností vyplývajících z uplatňování mezinárodních sankcí;

 • Vedení zákonných evidencí údajů;

 • Vzájemné informování a sdílení informací za účelem prevence a odhalování protiprávních jednání;

 • Shromažďování informací týkajících se osob, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti, a předávání těchto údajů příslušným orgánům finanční správy.

Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů

XIXOIO zpracovává osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu společnpsti či třetí strany zejména v následujících situacích:

Marketingové aktivity při naplnění podmínky, že subjekt údajů takové zpracování může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat - Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Přímý marketing zahrnuje nabízení produktů společnosti, jíž je subjekt údajů klientem, i nabízení produktů jiných podniků v rámci skupiny, lze-li předpokládat existenci legitimního oprávněného zájmu.

Naopak se právní základ oprávněného zájmu neuplatní na předávání osobních údajů třetím stranám za účelem zasílání marketingových sdělení, s kterými nemá subjekt údajů relevantní existující vztah, zde je potřeba souhlas subjektu údajů s tímto účelem zpracování. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tuto námitku vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Na toto právo je subjekt údajů XIXOIO upozorněn.

Ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti - XIXOIO zpracovává osobní údaje k ochraně svých práv a právních nároků. Ke zpracování osobních údajů dochází v nezbytně nutném rozsahu v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, při vymáhání dlužného pojistného, regresních postižních a dalších pohledávek.

Ochrana majetku a osob - XIXOIO může využívat bezpečnostní kamerové systémy. XIXOIO využívá kamerovou ostrahu, a zpracovává osobní údaje ze záznamů z kamerových systémů k   zajištění bezpečnosti a ochraně budov a prostor využívaných společností, ochraně majetku a osob v těchto budovách, ochraně dat, zajištění zájmů společnosti, bezpečnosti a zájmů zaměstnanců, klientů a třetích stran, prevenci, odhalování a vyšetřování trestné činnosti nebo porušení vnitřních pravidel společnosti a dokazování v soudních řízeních.

XIXOIO vždy zvažuje rozsah kamerové ostrahy, tak, aby nepokrýval větší prostor nebo větší množství osob než je vyžadováno pro výše uvedené účely.

Za účelem získávání důkazů, a pokud byl subjekt údajů náležitě poučen, může být k nahrávání a vyšetřování trestné činnosti nebo porušení vnitřních pravidel společnosti využita skrytá kamera. XIXOIO může poskytnout záznamy získané kamerovým systémem orgánům činným v trestním řízení na základě zákona a v jeho mezích.

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů

Souhlas je pouze jedním z právních základů zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je XIXOIO vyžadován pouze v situacích, kdy není možné provádět zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.

XIXOIO vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů zejména pro:
 • Zpracování osobních údajů pro účely jiného než tzv. přímého marketingu (případy, kdy se marketing nemůže spolehnout na právní základ oprávněného zájmu);

 • Výhradně automatizované zpracování osobních údajů (individuální rozhodování), včetně profilování, pokud se nepoužije jiný právní titul;

 • Použití online sledovacích nástrojů (cookies, aplikace, gps).

Účely zpracování osobních údajů v XIXOIO

XIXOIO zpracovává osobní údaje a jejich kategorie pro účely vyplývající z její činnosti. XIXOIO se zavazuje stanovit účely zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy a takto stanovené účely respektovat.

XIXOIO zpracovává osobní údaje pro různé účely, jejichž obecný přehled je uveden dále, přičemž pro každý účel potřebuje právní základ zpracování osobních údajů. XIXOIO může osobní údaje či kategorii osobních údajů zpracovávat pro různé účely. XIXOIO stanoví již v okamžiku shromažďování nebo nakládání s osobními údaji konkrétní, jednoznačné a legitimní účely, pro které budou osobní údaje zpracovávány.

 • V souladu s principem minimalizace údajů XIXOIO zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu přiměřeném, relevantním a omezeném na to, co je nezbytné z hlediska účelů jejich zpracování.

 • XIXOIO zpracovává osobní údaje pro stanovený účel/účely. Pokud XIXOIO zjistí, že potřebuje zpracovávat osobní údaje i pro jiné účely než jsou ty, pro které osobní údaje původně shromáždila, může tak učinit pouze, (i) pokud to umožňuje právní předpis EU nebo ČR, (ii) byl-li k tomu udělen souhlas subjektu údajů, anebo (iii) je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje shromážděny. V takovém případě XIXOIO vždy mimo jiné zohlední jakoukoli vazbu mezi těmito účely, povahu osobních údajů (zejména, zda se nejedná o citlivé údaje), okolnosti, za nichž byly údaje shromážděny, možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů a existenci vhodných záruk jako např. šifrování nebo pseudonymizace.

Před uvedeným dalším zpracováním XIXOIO poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu a jeho právech, ledaže již subjekt údajů takové informace má.

XIXOIO zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely:
 1. Účely k výkonu podnikatelské činnosti XIXOIO a činností z ní vyplývajících. Výkon těchto činností zahrnuje:

  • Jednání o uzavření smlouvy a smluvním vztahu;

  • Zjišťování potřeb a požadavků klienta a další potřebné údaje (např. finanční situace klienta, jeho znalosti a zkušenosti v oblasti financí);

  • Správu smlouvy a ukončení smlouvy;

  • Plnění závazků ze smlouvy a poskytování plnění ze smlouvy;

  • Hodnocení a řízení rizik různými metodami, včetně profilování;

 2. Plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů a plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů;

 3. Ochrana práv a právem chráněných zájmů XIXOIO (např. vymáhání pohledávek);

 4. Prevence a odhalování protiprávních jednání;

 5. Interní potřeby, tedy vnitřní administrativní potřeby;

 6. Nabízení vlastních služeb (přímý marketing);

 7. Oslovování potencionálních klientů;

 8. Nabízení produktů a služeb třetích stran a předávání osobních údajů třetím stranám (zejména v rámci skupiny podniků) pro tento účel;

 9. Předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, včetně zpracování osobních údajů klientů či zaměstnanců.

 10. Hodnocení kvality nabízených služeb;

 11. Zpracování údajů návštěvníků stránek, tedy zejména:

  • Hodnocení návštěvnosti stránek a měření účinnosti reklamy;

  • Příprava a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na stránkách IPCO a stránkách třetích osob;

 12. Kybernetická bezpečnost (předcházení a řešení útoků na společnosti skupiny XIXOIO a jejich stránky a ohrožení jejich funkčnosti).

Bezpečnostní a technická opatření

XIXOIO dbá na bezpečnost a zabezpečení osobních údajů. XIXOIO využívá víceúrovňový systém ochrany a moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. XIXOIO používá řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem. Kromě preventivních opatření využívá také detekčních mechanismů schopných zjistit potenciální narušení prostředí.

Bezpečnost se netýká jen technologií, ale také osob pracujících s osobními údaji (zaměstnanci, externí pracovníci, aj.). Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, musí dodržovat povinnost mlčenlivosti, která pro ně plyne přímo z právních předpisů nebo ji převzaly smluvně. XIXOIO využívá pouze zpracovatele, kteří splňují podmínky pro ochranu a zabezpečení osobních údajů.

Informace o bezpečnostních incidentech

Pokud by nastala situace ohrožující Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Bezpečnostní incident Vám nemusíme oznámit, pokud

 • jsme zavedli náležitá technická a organizační opatření, díky nimž jsou Vaše osobní údaje nesrozumitelné pro třetí osoby;

 • jsme přijali následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se již pravděpodobně neprojeví;

 • by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Zpracování osobních údajů v zahraničí

Vaše osobní údaje zpracováváme převážně na území Evropské unie (dále jen EU). Jejich předání mimo území EU je možné za níže uvedených podmínek:

Závazná podniková pravidla

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi skupiny XIXOIO i mimo území EU na základě tzv. závazných podnikových pravidel. K takovému předání nebo zpracování dochází zpravidla nepřímo.

Seznam zemí s odpovídající ochranou

V případě nutnosti umožníme jiným osobám, aby Vaše osobní údaje zpracovávaly v zahraničí. Hlídáme, aby osobní údaje byly předány do zemí s odpovídající ochranou. Bezpečné třetí země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů jsou ty země, které disponují platným rozhodnutím Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů. Komise zveřejňuje seznam rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a na své webové stránce. Seznam platných rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů naleznete v českém jazyce také zde.

Pakliže daná země nespadá do kategorie zemí s odpovídající ochranou, můžeme Vaše osobní údaje do této země předat, pokud je předání založeno na vhodných zárukách (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů, schválený kodex chování, schválený mechanismus pro vydání osvědčení).

Specifická zpracování
Online komunikace

V případě, že si prohlížíte naše webové stránky nebo používáte mobilní aplikaci, zpracováváme údaje o průběhu tzv. elektronické cesty (tj. jak jste se na  naše stránky dostali). Prostřednictvím tzv. cookies, k jejichž užití jste udělil/a samostatný souhlas v souladu s platnou legislativou, uložíme ve Vašem zařízení informace (např. Vámi preferovaný jazyk, velikost písma nebo vyplněné údaje ve formuláři). Tyto informace usnadňují vzájemnou komunikaci a pomáhají zkvalitnit naše online služby.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sítě Facebook, ta shromažďuje a používá informace popsané v zásadách používání dat Facebooku. XIXOIO a Facebook jsou při zpracování osobních údajů společnými správci. Bližší informace o naší smlouvě s Facebookem týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

Propojení informací

Společnost XIXOIO sdružuje informace o klientech v interním systému. Pokud si tedy zakládáte například další smlouvu, tyto informace budou propojeny také s Vašimi dalšími údaji, které jste nám poskytl/a již dříve. Tímto je zaručena aktuálnost všech dat.

Podmínky vyjádření souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů, včetně zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (tzv. citlivých údajů).

Pokud jste nám vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů, znamená to, že pro účel a v rozsahu daném v souhlasu jsme obdrželi Vaše svolení ke zpracování osobních údajů. Váš souhlas nám by dán svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Správcem osobních údajů je XIXOIO a.s., IČO: 07366949, se sídlem Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6, Česká republika, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 23744.

Dále může být správcem osobních údajů společnost Xixoio Europe s.r.o., IČO: 27939464, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 127969.

V některých případech je správcem osobních údajů společnost XIXOIO Ltd., reg. č. 11013311, se sídlem 1 King Avenue, London, United Kingdom, N 21 3NA, a XIXOIO Ltd. organizační složka, IČO: 06672680, se sídlem Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, Česká republika, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce 78491.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to těmito způsoby:

 • emailem zaslaným na adresu customer.support@xixoio.com,

 • dopisem doručeným na adresu Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6,

 • přes odkaz obsažený v každé elektronicky zasílané marketingové nabídce.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Týká-li se souhlas předání osobních údajů, postupujeme vždy s nejvyšší pečlivostí tak, aby rizika při předání byla zcela minimalizována.

Doba platnosti souhlasu je obvykle v souhlasu uvedena. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, obecně platí, že souhlas je platný po dobu trvání nejdelšího smluvního vztahu mezi námi a dále 1 rok po jeho skončení.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje můžeme při zpracování v rámci účelu předat příjemcům v postavení správce osobních údajů, zejména:

Společnostem skupiny XIXOIO
Orgánům veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudům (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
Auditorům nebo jiným nezávislým osobám zajišťujícím plnění zákonných povinností (např. advokáti,exekutoři)
Poskytovatelům nebo provozovatelům informačních technologií
Bankám a pojišťovnám
Aj.

Osobní údaje můžeme při zpracování v rámci účelu předat příjemcům v postavení našeho zpracovatele osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pro nás dle našich pokynů, zejména:

Obchodním zástupcům a zprostředkovatelům
Poskytovatelům sankčních seznamů vedených v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Poskytovatelům nebo provozovatelům informačních technologií Poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, účetnictví, archivace, správa a vymáhání pohledávek apod.)
Aj.

Obchodní partneři

Zde naleznete seznam našich obchodních partnerů. Pokud jste nám vyslovil/a souhlas se zasíláním nabídek produktů a služeb našich obchodních partnerů (tzv. nepřímý marketing), můžeme Vám zasílat nabídky produktů a služeb těchto obchodních partnerů:

Antikvi Praha s.r.o., Otradovická 737/23, 142 00 Praha 4
INFOBUS s.r.o., Pod Harfou 938/42, 190 00 Praha 9
ROWA B. s.r.o., Švábky 52/2, Libeň, 180 00 Praha 8
Blockchain Legal, advokátní kancelář s. r. o., Dukelských hrdinů 567/52, Holešovice, 170 00 Praha 7
TopMonks s.r.o., Struhařovská 2931/9, Záběhlice, 141 00 Praha 4

Společnost XIXOIO si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikovaná na webových stránkách.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: customer.support@xixoio.com; Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6; Tel: +420 776 441 472.